Skip to content

Ens assegurem de que tot estigui en ordre:
Adequació LOPD

Cobertura tècnica i servei d’assessorament sobre com adaptar el teu contingut digital a les normatives LOPD vigents.

La LOPD és la llei de protecció de les dades personals “Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal que té per objecte assegurar i protegir, en comparació amb tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets essencials de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar “.

La protecció de dades està judicialment considerada per el Tribunal Constitucional, com un dret essencial autònom, però també independent del dret de la intimitat personal i familiar.

Per què és tan important mantenir-se al dia sobre això? Perquè és obligatori per llei.


L’objectiu principal de la disciplina jurídica de protecció de dades és assegurar que les dades personals estiguin fora de perill de la colecció i la feina indiscriminada de les mateixes.

S’entenen per dades personals, a grans termes, totes aquelles dades que formen part integrant de l’esfera privada de l’usuari, i que pugui ser usada per a valorar certs aspectes de la nostra personalitat, com són els habits, relacions, opinions, religió…


Concretant una mica més, les dades de caràcter personal són les dades que ofereixen informació numèrica, alfabètica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables. Des de nom, cognmos, domicili, filiació, fotos, videos… fins a estudis, treball, enfermetats. Les dades relatives a una persona jurídica (domicili, denominació social, CIF, etc.) no tenen la consideració de dades de caràcter personal, per lo tant, no li serà d’ aplicació el Reglamento de Protecció de Dades.

Un dels principis de la llei de la LOPD és que les dades personals tan sols es  poden recollir per al seu tractament, exclusivament, quan siguin convenients, pertinents i no excesives amb relació al camp i les finalitats determinades. A més a més, requereix el permís explícit del perjudicat.

Com a dada a destacar, es sap que les personas que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal, tenen l’obligació de sostenir el secret professional.

És altament recomanable que la web de la teva marca cumpleixi amb aquesta llei, i en cas de que estigués plantejant que no, que la teva marca no la necessiti… estàs equivocat. No cumplir amb la LOPD comporta sancions, que actualment són molt elevades. Per exemple, una infracció “lleu” a la teva web, pot costar a la teva marca uns 60.000€. En el cas de que sigui lleu. Si per el contrario la infracció que has portat a terme és greu, aquesta sanció pot ascendir fins als 600.000€.

Així que no descuidis la LOPD a la web de la teva marca. Cumplir-la i modificar-la quan sigui necessari, per sempre estar al dia, no és tan fàcil com sona.

Una marca comporta masses tasques com per a, també, tenir que encarregar-te d’un tràmit tan complexe com aquest. A Cetrex Marketing, saps com fer-ho.

Tornar A Dalt